Hiện xem tại:

Tầm nhìn - Sứ mệnh

 

Slogan của chúng tôi là "Sự thành công của bạn gắn liền với sự thành công của chúng tôi"

    Mục tiêu hướng đến "The Longer The Flowers Remain Alive, The More Pleasure They Give"